EBI - 1/2023

Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023

Data sporządzenia:

2023-01-27

Treść raportu:

Zarząd Spółki Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) informuje, że w dniu 27.01.2023 r. została zawarta umowa o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 z Audyt Doradztwo Finanse Mirosław Mitrenga (wpis na listę firm audytorskich nr: 4243). Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 03.01.2023 r. podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust.4 ustawy o rachunkowości.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu