EBI - 10/2023

Zawarcie umów z Autoryzowanym Doradcą

Data sporządzenia:

2023-07-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2023 roku, podpisana została umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu w zakresie wprowadzenia do obrotu w ASO na rynku NewConnect:
– wyemitowanych i dotychczas niewprowadzonych akcji serii E Emitenta, oraz
– akcji nowej emisji, które zostaną wyemitowane w związku z planowanym połączeniem ze spółką Iron VR S.A. i zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Iron VR S.A. („Akcje połączeniowe”)

Umowa dot. wprowadzenia do obrotu akcji serii E weszła w życie z chwilą jej podpisania.

Umowa w zakresie wprowadzenia do obrotu Akcji połączeniowych wejdzie w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Iron VR S.A. oraz wpisu do rejestru Akcji połączeniowych.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu