ESPI - 12/2023

Podpisanie planu połączenia pomiędzy Emitentem a Iron VR S.A.

Data sporządzenia:

2023-08-31

 

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje w załączeniu Plan Połączenia ze spółką Iron VR S.A., podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Iron VR S.A. jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółkę przejmującą. Akcjonariusz Iron VR S.A. otrzyma, w zamian za akcje Iron VR S.A., akcje Emitenta według określonego w planie połączenia parytetu wymiany [akcjonariusz Iron VR S.A. otrzyma jedną akcję Emitenta w zamian za dwie akcje Iron VR S.A.].

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

2023.08.31 Plan Połączenia Carbon Studio Iron VR.pdf