EBI - 13/2020

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie akcji serii C

Data sporządzenia:

2020-10-07

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”), niniejszym informuje o objęciu 63.750 warrantów subskrypcyjnych serii A przez podmiot uprawniony.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w wyniku wykonania przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A praw z 63.750 warrantów subskrypcyjnych serii A, tj. złożeniem zapisu oraz opłaceniem akcji przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, doszło do objęcia 63.750 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 6.375 zł.

Powyższe objęcie jest realizacją uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 grudnia 2018 r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz emisji warrantów serii A, o czym Emitent wskazywał w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 5 grudnia 2019 r.

W związku z wydaniem w dniu 7 października 2020 roku 63.750 akcji serii C nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.375 zł. Wobec powyższego kapitał zakładowy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 146.625 zł oraz dzieli się na 1.466.250 akcji, w tym:

a) 1.167.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda,
b) 107.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda,
c) 63.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda,
d) 127.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 1.466.250.

Zarząd informuje jednocześnie, że nie istnieją już żadne inne zobowiązania warrantowe. Wobec czego nie ma już możliwości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wskazanej powyżej.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu