EBI - 13/2023

Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

Data sporządzenia:

2022-12-29

Treść raportu:

Zarząd Spółki Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) informuje, że w dniu 28.12.2022 r. rozwiązał za porozumieniem stron, ze skutkiem na dzień zawarcia porozumienia, umowę z dnia 19.03.2021 o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 z UHY ECA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (wpis na listę firm audytorskich nr: 3115), o zawarciu której Spółka informowała raportem EBI 12/2022 z dnia 28.11.2022 r.

Przyczyną rozwiązania umowy nie są rozbieżności poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Spółka będzie informowała o wyborze nowego audytora po podpisaniu umowy na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 12) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu