ESPI - 18/2023

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia CARBON STUDIO S.A. z siedzibą w Chorzowie z IRON VR S.A. z siedzibą w Chorzowie

Data sporządzenia:

2023-11-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką działającą pod firmą Iron VR S.A., nr KRS: 0000844113 [“Iron VR”] które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Iron VR jako spółki przejmowanej na Carbon Studio jako spółkę przejmującą [“Połączenie”].

Przeniesienie całego majątku Iron VR na Emitenta będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy.

W celu podjęcia uchwały dotyczącej Połączenia Emitent zwoła walne zgromadzenie w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, o czym Spółka zawiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż plan połączenia został uzgodniony przez Zarząd Emitenta oraz Zarząd Iron VR w dniu 31 sierpnia 2023 r. Połączenie wymaga w szczególności uchwały walnego zgromadzenia Emitenta oraz Iron VR w sprawie Połączenia.

Plan połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem, w tym:
1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. w sprawie połączenia Carbon Studio S.A. ze spółką Iron VR S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Carbon Studio S.A.,
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Iron VR w sprawie połączenia Carbon Studio S.A. ze spółką Iron VR S.A. oraz wyrażenia zgody na zmiany w statucie Carbon Studio S.A.,
3. Projekt zmian Statutu Carbon Studio S.A.,
4. Ustalenie wartości majątku Carbon Studio S.A. jako spółki przejmującej,
5. Ustalenie wartości majątku Iron VR S.A. jako spółki przejmowanej,
6, Wycena wartości 100% akcji Carbon Studio S.A.,
7. Wycena wartości 100% akcji Iron VR S.A.,
8. Oświadczenie Carbon Studio S.A. o stanie księgowym Carbon Studio S.A. na dzień 1 lipca 2023 roku,
9. Oświadczenie Iron VR S.A. o stanie księgowym Iron VR na dzień 1 lipca 2023 roku,
10. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania [w odniesieniu do Emitenta oraz Iron VR],
11. Sprawozdania zarządów Emitenta oraz Iron VR sporządzone dla celów Połączenia, o których mowa w art. 501 Kodeksu Spółek Handlowych,
12.Opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

dostępne są oraz będą nieprzerwanie w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku do dnia zakończenia walnych zgromadzeń Emitenta oraz Iron VR na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie “Połączenie z Iron VR” pod adresem: https://www.carbonstudio.pl/pl/polaczenie-iron-vr/

Niniejsze zawiadomieniem jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Podstawa prawna:

inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu