ESPI - 19/2020

Nawiązanie ścisłej współpracy ze spółką Movie Games S.A.

Data sporządzenia:

2020-08-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 14/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. wskazuję, że spółka zależna od Emitenta – Iron VR S.A. _”Iron VR”_ podpisała umowę o ścisłej współpracy _”Umowa”_ z Movie Games S.A. _”Movie Games”_.

Wskazana umowa jest realizacją listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy zmierzającej do tworzenia wspólnie uzgodnionych projektów gier komputerowych.

Na podstawie umowy Movie Games przyznało Iron VR prawo pierwszego wyboru do tworzenia gier z portfolio Movie Games w technologii wirtualnej rzeczywistości. Wskazać należy, że Umowa jest umową ramową, która określa ogólne ustalenia Stron dotyczące warunków współpracy pod realizację wybranych projektów. Każdy projekt będzie realizowany na podstawie konkretnej umowy wykonawczej.

W ocenie Emitenta współpraca z Movie Games w ramach spółki Iron VR może mieć istotny wpływ na rozwój Carbon Studio S.A. oraz przyszłe wyniki finansowe.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu