ESPI - 2/2020

Utworzenie spółki zależnej od Emitenta Carbon Studio S.A. CARBON STUDIO S.A.

Data sporządzenia:

2020-01-28

Treść raportu:

Carbon Studio S.A. “Emitent” informuje o wpłynięciu 28.01.2020 podpisanej 27.01.2020 r. umowy spółki: Iron VR Spółka Akcyjna. Emitent posiada w Iron VR S.A. 60% akcji, a pozostałe 40% posiadają dwie osoby fizyczne. Przedmiotem działalności Iron VR S.A. jest produkcja mniejszych gier VR, o nie wysokich budżetach. Iron VR zakłada realizację kilku produkcji rocznie. Zarząd Emitenta zdecydował się na utworzenie nowej marki i spółki zależnej w celu rozgraniczenia kompetencji pomiędzy studiami. Marka Carbon Studio będzie koncentrowała się na dużych produkcjach VR typu AAA, podczas gdy Iron VR na realizacji większej liczby mniej skomplikowanych gier o znacznie mniejszych budżetach. Pieniądze na finansowanie rozwoju Iron VR będą pochodzić od zewnętrznych partnerów. Carbon Studio nie angażuje własnych środków ani zasobów w realizację produkcji tworzonych przez Iron VR.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu