ESPI - 2/2021

Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami

Data sporządzenia:

2021-01-20

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 stycznia 2021 r. trzech umów lock-up.

Na mocy wskazanych umów akcjonariusze:

Karolina Koszuta-Caban, Aleksander Caban oraz Błażej Szaflik, będący Członkami Zarządu Emitenta, zobowiązali się do nie rozporządzania akcjami Emitenta, w szczególności zobowiązali się, że nie podejmą żadnych czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do zbycia lub obciążenia akcji Emitenta.

Pani Karolina Koszuta-Caban zobowiązała się do nierozporządzania wszystkimi – 284 500 posiadanymi przez siebie akcjami Emitenta.

Pan Aleksander Caban zobowiązał się do nierozporządzania wszystkimi – 285 000 posiadanymi przez siebie akcjami Emitenta.

Pan Błażej Szaflik zobowiązał się do nierozporządzania wszystkimi – 284 500 posiadanymi przez siebie akcjami Emitenta.

Wskazane ograniczenie dotyczy akcji notowanych na rynku NewConnect i obowiązuje do dnia 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu