ESPI - 25/2020

Dokonanie przydziału akcji przez spółkę zależną

Data sporządzenia:

2020-12-15

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, dokonał przydziału 136.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda emitowanych po cenie 18,30 zł każda. W wyniku przeprowadzonej emisji Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie pozyskała kapitał w kwocie 2,5 mln zł, który zostanie przeznaczony na produkcję nowych gier _2,0 mln zł_, rozbudowę zespołu deweloperskiego _0,3 mln zł_ oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania _0,2 mln zł_. Emitent nie brał udziału w emisji akcji serii E, tzn. nie nabył żadnych akcji wskazanej serii. Zamiarem Iron VR S.A. jest ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect do końca II kw. 2021 r.

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii E udział Emitenta w kapitale zakładowym, po rejestracji akcji serii E w KRS spadnie z 43,86% do 39,88%, natomiast udział w głosach na WZA z 60,98% do 57,02%. Emitent jest w posiadaniu 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, z których każdej przysługują dwa głosy na jedną akcje. Tym samym Iron VR S.A. nadal zostanie spółką zależną od Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu