EBI - 3/2021

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.

Data sporządzenia:

2021-02-16

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego o za IV kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 2/2021 w dniu 12 lutego 2021 roku.

Wprowadzona korekta wynika z błędów w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w tym oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że:

– w rozdziale II – Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w pozycji G Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podano nieprawidłową wartość;

– w rozdziale III – Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w pozycji A „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej”: I zysk (strata) netto, II Korekty razem i II. 1 Amortyzacja za okres od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz w pozycji E „Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podano nieprawidłową wartość.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Raport kwartalny – Jednostkowy_Skonsolidowany Q4_2020_K.pdf