ESPI - 3/2022

Zawarcie trzech umów z istotnym partnerem

Data sporządzenia:

2022-03-31

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 31 marca zawarto trzy umowy ze znaczącym podmiotem z branży gamingowej na bezzwrotne dofinansowanie trzech projektów _”Projekty”_ Emitenta. Emitent będzie realizować projekty wraz z podmiotem zależnym.

Dofinansowanie będzie wypłacane w transzach za realizację danego kamienia milowego w ramach postępu prac nad Projektami. Projekty zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

Wartość dofinansowania nie przewyższy przychodów Emitenta za rok 2021.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umów za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja Projektów może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku gamingowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu