EBI - 3/2024

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Data sporządzenia:

2024-04-15

 

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Raport o stosowaniu dobrych praktyk.pdf