EBI - 4/2023

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

Data sporządzenia:

2023-04-28

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o realizacji przez osoby objęte programem motywacyjnym uprawnienia do objęcia akcji serii E („Akcje”). Na mocy złożonych oświadczeń 23 osoby objęte programem motywacyjnym objęły łącznie 30.000 akcji serii E.

Warranty subskrypcyjne serii B („Warranty”) wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021-2024 dla kluczowego personelu Spółki oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E, wydawanych posiadaczom Warrantów serii B, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest równa wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł każda. Akcje zostały pokryte przez osoby uprawnione w całości wkładami pieniężnymi.

Jednocześnie Spółka informuje, że zawarła 23 umowy z Akcjonariuszami uprawnionymi z Warrantów do akcji serii E, do niedokonywania rozporządzania i czynności zobowiązujących się do rozporządzenia w szczególności przenoszących własność akcji lub obciążających je (Umowy lock-up), które obowiązują Akcjonariusza przez okres 12 miesięcy od momentu realizacji praw z Warrantów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi wraz z zapisaniem objętych akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu