ESPI - 4/2024

Informacja o otrzymaniu powiadomień o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Data sporządzenia:

2024-04-26

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2024 roku powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta, otrzymane od członków Zarządu Emitenta tj. Pana Błażeja Szaflika, Pana Aleksandra Cabana oraz Pani Karoliny Koszuty-Caban.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Emitent wskazuje, iż powiadomienia osób pełniących obowiązki zarządcze zostały przesłane w związku z dokonaniem w dniu 24 kwietnia 2024 roku wpisu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w wyniku emisji akcji połączeniowych serii F [dalej odpowiednio “Akcje Połączeniowe” oraz “Rejestracja”]. Emisja akcji serii F związana była z połączeniem Spółki ze spółką Iron VR S.A. i przyznaniem akcjonariuszom Iron VR S.A. Akcji Połączeniowych. W dniu Rejestracji i w związku z posiadaniem akcji Iron VR S.A. przez ww. osoby pełniące obowiązki zarządcze, osobom tym [zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia] przyznane zostały Akcje Połączeniowe w ten sposób, iż każdy z dotychczasowych akcjonariuszy Iron VR S.A. otrzymał w ramach połączenia w zamian za 2 akcje Iron VR S.A. 1 akcję serii F Spółki.

Wskazana przez osoby pełniące obowiązki zarządcze cena akcji Spółki jest ceną ustaloną w oparciu o cenę rynkową akcji Spółki [kurs zamknięcia] z dnia wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS tj. z dnia 24 kwietnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

A. Caban – Powiadomienie o transakcji o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.pdf

B. Szaflik – Powiadomienie o transakcji o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.pdf

K. Koszuta-Caban – Powiadomienie o transakcji o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.pdf