EBI - 6/2020

Korekta raportu rocznego Spółki za 2019 r.

Data sporządzenia:

2020-05-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. niniejszym informuje, iż wskutek oczywistej omyłki pisarskiej, nie została zamieszczona podstawa prawna raportu rocznego za 2019 rok przekazanego do publikacji w dniu 29 maja 2020 roku. Zarząd Emitenta zaznacza ponadto, że w treści raportu rocznego za 2019 rok, stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu, nie wprowadzono żadnych zmian.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Carbon Studio – raport Roczny 2019

Carbon Studio – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019 r.

Sprawozdanie z badania CARBON STUDIO SA_2019-sig

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu