EBI - 8/2023

Zmiana wysokości kapitału zakładowego w wyniku zamiany warrantów serii B na akcje serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Data sporządzenia:

2023-06-23

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. o realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęciu akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, niniejszym informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. na skutek zapisania akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Z chwilą zapisania akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.000 zł (trzy tysiące złotych), tj. z kwoty 146.625,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 149.625,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) i na dzień publikacji niniejszego raportu dzieli się na 1.496.250 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A,
2) 107.500 (sto siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B,
3) 63.750 (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
4) 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D,
5) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.496.250 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt).

Jednocześnie Spółka informuje, że akcje zostały objęte zakazem zbywalności na podstawie umów z postanowieniami niedokonywania rozporządzania i czynności zobowiązujących się do rozporządzenia w szczególności przenoszących własność akcji lub obciążających je (Umowy lock-up), które obowiązują Akcjonariusza przez okres 12 miesięcy od momentu realizacji praw z Warrantów tj. od dnia zaksięgowania Akcji serii E na rachunku maklerskim Akcjonariusza.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu