EBI - 8/2024

Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

Data sporządzenia:

2024-06-04

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii F.

Akcje serii F powstały na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie połączenia Emitenta ze spółką Iron VR S.A. [„Iron VR”] oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Emitenta.

Połączenie Emitenta z Iron VR nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Iron VR jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółkę przejmującą.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia oferty:
Rozpoczęcie subskrypcji: 19.12.2023 r.
Zakończenie subskrypcji: 21.05.2024 r.
2) data przydziału instrumentów finansowych – 21.05.2024 r. (data rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych KDPW)
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – 452.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy – brak redukcji.
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży – 452.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – 16,14 zł (wskazana cena to cena ustalona przy uwzględnieniu wartości łączących się spółek, na podstawie których ustalono, iż każdy z akcjonariuszy Iron VR otrzyma w ramach połączenia w zamian za 2 akcje Iron VR, 1 akcję Carbon Studio. W związku z tym, iż wartość jednej akcji Iron VR została ustalona na 8,07 zł, cena emisyjna akcji serii F Emitenta wskazana została jako 16,14 zł).
6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych – akcje serii F objęte zostały w związku z połączeniem Emitenta z Iron VR i przydzielone akcjonariuszom Iron VR.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – akcje serii F przydzielone zostały akcjonariuszom Iron VR.
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – akcje serii F przydzielone zostały akcjonariuszom Iron VR.
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – akcje serii F przydzielone zostały akcjonariuszom Iron VR w tym – zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta – członkom Zarządu Emitenta tj. Panu Aleksandrowi Cabanowi, Panu Błażejowi Szaflikowi oraz Pani Karolinie Koszucie – Caban.
9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu