ESPI - 8/2024

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Data sporządzenia:

2024-06-07

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 6 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Błażeja Szaflika wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku [“ZWZA”].

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Iron VR S.A. za rok 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Iron VR S.A. za rok 2023;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023;
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Prandziochowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Michalika na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mateusza Bochenka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartosza Zielińskiego na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Szurka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Kabza na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
34. Wolne wnioski;
35. Zamknięcie obrad.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku,
– projekty uchwał objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uzupełniony porządek obrad ZWZA Carbon Studio S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf