EBI - 10/2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r.

Data sporządzenia:

2020-07-31

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 lipca 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz brak jest uchwał objętych porządkiem obrad, a niepodjętych przez ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Treść uchwał podjętych na ZWZ 31 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Załączniki: