2/2020 - Informacja o rezygnacji ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Data sporządzenia:

2020-01-10

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. informuje iż odstępuje od stosowania następujących praktyk opisanych w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na NewConnect („DP”):

– transmitowania walnych zgromadzeń z wykorzystaniem sieci internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej (pkt 1 DP),
– publikowania raportów miesięcznych (pkt 16 DP).

Decyzja Spółki dotycząca transmisji walnych zgromadzeń, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej wynika z braku technicznych możliwości oraz wysokich kosztów organizacji transmisji w stosunku do skali działalności Spółki.
Decyzja Spółki w zakresie nie publikowania raportów miesięcznych wynika z faktu, że raporty miesięczne nie stanowiłyby wartości dodanej dla obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki. Informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki lub mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych są publikowane w raportach bieżących oraz okresowych.

W przypadku zmiany ww. okoliczności Spółka nie wyklucza zmiany decyzji w zakresie stosowania Dobrych Praktyk

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §4 pkt 3 i § 6 pkt 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu