EBI - 12/2022

Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021 i 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NC

Data sporządzenia:

2022-11-28

Treść raportu:

Zarząd Spółki Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) informuje, że w dniu 19.03.2021 r. została zawarta umowa o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 2021 oraz 2022 z UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (wpis na listę firm audytorskich nr: 3115).

Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 20.01.2021 r. podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust.4 ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie niezwłoczne raportu po zaistnieniu zdarzenia, tj. po zawarciu umowy o badanie sprawozdania finansowego, o którym Emitent powinien poinformować niezwłocznie zgodnie z § 6 ust 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Spółka wskazuje, iż nieopublikowanie raportu miało charakter incydentalny i wynikało z przeoczenia.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu