Nadzwyczajne Walne zgromadzenie 29.12.2023

OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29.12.2023 r. WRAZ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI STATUTU SPÓŁKI

 

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 149.625,00 zł (dalej: Spółka).

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 29.12.2023 r. na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Carbon Studio S.A. ze spółką Iron VR S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Carbon Studio S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką; 2
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad.

 

1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_Carbon_Studio_S.A.

2._Informacje_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Carbon_Studio_S.A.

3._Formularz_do_głosowania_przez_pełnomocnika

4._Informacja_dot._przetwarzania_danych_osobowych_akcjonariuszy_i_pełnomocnikow_Carbon_Studio_S.A.

5._Wniosek_o_umieszczenie_spraw_w_porzadku_obrad_Carbon_Studio_S.A.

6._Wzór_zgłoszenia_projektu_uchway_do_porządku_Carbon_Studio_S.A.

7._Zawiadomienie_o_udzieleniu_pełnomocnictwa_dla_osoby_fizycznej

8._Zawiadomienie_o_udzieleniu_pełnomocnictwa_dla_osoby_prawnej

9._Projekty_uchwał_-_NWZA_Carbon_Studio_S.A.