Walne zgromadzenie 30.06.2022

Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw.z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 30.06.2022 r. na godzinę 12.00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice (dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna i sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2021;
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021;
8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021;
10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021;
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
19) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Błażeja Szaflika na nową kadencję do Zarządu Spółki;
20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Aleksandra Cabana na nową kadencję do Zarządu Spółki;
21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Karoliny Koszuty-Caban na nową kadencję do Zarządu Spółki;
22) Wolne wnioski;
23) Zamknięcie obrad.

 

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ za 2021 r. Carbon Studio S.A.
  2. Informacje o ogolnej liczbie akcji w Carbon Studio
  3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
  4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocnik Carbon Studio S.A.
  5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Carbon Studio
  6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku Carbon Studio
  7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
  8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
  9. Projekty uchwał ZWZ Carbon Studio S.A. za 2021 r.