Walne zgromadzenie 30.06.2023

OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ
30.06.2023 r. WRAZ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI STATUTU SPÓŁKI

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w  Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 146.625,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 30.06.2023 r. na godzinę 12:30, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, zwane dalej

„Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna i sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2022;
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022;
8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022;
10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022;
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki;
20) Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Spółkę projektów badawczo – rozwojowych i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych projektach;
21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
23) Wolne wnioski;
24) Zamknięcie obrad.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30062023 Carbon Studio S.A.

2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Carbon Studio S.A.

3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika

4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników Carbon Studio S.A.

5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Carbon Studio S.A.

6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku Carbon Studio S.A

.7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

9. Projekty uchwał – ZWZ Carbon Studio S.A.