ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 27 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

 

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 194.855,00 zł (dalej:Spółka).

Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw.z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Iwony Samorzewskiej w Gliwicach, przy ul. Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice zwane dalej „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Iron VR S.A. za rok 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Iron VR S.A. za rok 2023;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023;
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Prandziochowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Michalika na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mateusza Bochenka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartosza Zielińskiego na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Szurka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Kabza na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
34. Wolne wnioski;
35. Zamknięcie obrad.